การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโลก

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

มาตรฐาน ส 5.1
เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด ม.4-6/1
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์

สาระการเรียนรู้

1)  การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ประกอบด้วย 1. ธรณีภาค 2. บรรยากาศภาค 3. อุทกภาค 4. ชีวภาค ของพื้นที่ในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์

2)  การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ส่งผลต่อภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโลก

โลกประกอบด้วยสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ 4 ภาคได้แก่ ธรณีภาค คือ ส่วนที่เป็นของแข็งของโลก บรรยากาศภาค คือ ส่วนที่เป็นแก๊สหุ้มห่อปกคลุมพื้นผิวโลก อุทกภาค คือ ส่วนที่เป็นน้ำ และชีวภาค คือ     ส่วนที่เป็นสิ่งมีชีวิต ซึ่งแต่ละภาคต่างมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพย่อมส่งผลต่อ   ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ