ประวัติส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัว, ชื่อ – สกุล ,วัน/เดือน/ปีเกิด , ภูมิลำเนา , การศึกษา ,  ตำแหน่ง ,  สถานศึกษา, สังกัด ,ประวัติการรับราชการ

ข้อมูลส่วนตัว

การศึกษา

สถานที่ทำงาน

ประวัติการรับราชการ

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เทศบาลนครขอนแก่น
1 มิถุนายน 2563 – ปัจจุบัน

โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา อบจ.ขอนแก่น
1 พฤษภาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 25663

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อบจ.ขอนแก่น
1 มีนาคม 2555 – 30 เมษายน 2561

โรงเรียนราษีไศล อบจ.ศรีสะเกษ
27 กรกฎาคม 2552 – 29 กุมภาพันธ์ 2555