คลังความรู้

เว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ kruamornphan.com

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์แห่งแรกของประเทศ สำหรับนักการศึกษาและผู้ปกครอง ที่ใช้ง่าย กระชับ แต่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหา

ผลงานดีเด่น

ผลงานดีเด่น ที่ตนเอง และนักเรียนภายใต้การดูแลได้รับ

ประกาศเกียรติคุณ

ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จากคุรุสภา เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558

ประกาศเกียรติคุณ

ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จาก คุรุสภาจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562

รางวัลชนะเลิศ

ชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2557 ระดับประเทศ

รางวัลชนะเลิศ

รางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 4 จัดโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) วันที่ 9 ตุลาคม 2558

รางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันโครงงานสังคมศึกษา ระดับ ม.1-ม.3 ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2558 ระดับประเทศ ณ ศูนย์การแสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 14-16 ตุลาคม 2558

รางวัลชนะเลิศ

รางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันโครงงาน สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565

ภาพผลงาน

ผลงานดีเด่น ที่ตนเอง และนักเรียนภายใต้การดูแลได้รับ

ภาพกิจกรรม

รวมภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่เข้าร่วม

ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม คิดสร้างสรรค์ ใส่ใจนวัตกรรม มีวิจารณญาณ แก้ปัญหาเป็น สื่อสารดี เต็มใจร่วมมือ
2. ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี อัพเดตทุกข้อมูลข่าวสาร รู้เท่าทันสื่อ รอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ฉลาดสื่อสาร
3. ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุ่น รู้จักปรับตัว ริเริ่มสิ่งใหม่ ใส่ใจดูแลตัวเอง รู้จักเข้าสังคม

ทักษะที่สำคัญ 3R และ 8C

 Reading-อ่านออก, 
 (W)Riting-เขียนได้, 
 (A)Rithmatic-มีทักษะในการคำนวณ

 Critical Thinking and Problem Solving
 Creativity and Innovation 
 Collaboration Teamwork and Leadership :
 Communication Information and Media Literac
 Cross-cultural Understanding
 Computing and ICT Literacy 
 Career and Learning Skills 
 Compassion

austin-distel-fEedoypsW_U-unsplash
isaac-smith-AT77Q0Njnt0-unsplash

E-Book


This will close in 0 seconds