เรื่อง หลักธรรมนำชีวิตชาวพุทธ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

เรื่องที่ 1 พระรัตนตรัย เรื่องที่ 2 ทุกข์ (ความจริงที่ควรกำหนดรู้) ขันธ์ 5 เรื่องที่ 3 ทุกข์ (ความจริงที่ควรกำหนดรู้) โลกธรรม 8 เรื่องที่ 4 ทุกข์ (ความจริงที่ควรกำหนดรู้) จิตและเจตสิก เรื่องที่ 5 สมุทัย (ความจริงที่ควรละ) หลักกรรม เรื่องที่ 6 สมุทัย (ความจริงที่ควรละ) กรรมนิยาม เรื่องที่ 7 สมุทัย (ความจริงที่ควรละ) อุปาทาน 4 เรื่องที่ 8 สมุทัย (ความจริงที่ควรละ) ปฏิจจสมุปบาท เรื่องที่ 9 สมุทัย (ความจริงที่ควรละ) นิวรณ์ 5 เรื่องที่ 10 นิโรธ (ความจริงที่ควรบรรลุ) ภาวนา 4 เรื่องที่ 11 นิโรธ (ความจริงที่ควรบรรลุ) วิมุตติ 5 เรื่องที่ 12 มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) พละ 5 เรื่องที่ 13 มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) ทศพิธราชธรรม 10 เรื่องที่ 14 มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) สาราณียธรรม 6